Ehs Expert Kft.
A NAH által NAH-1-1748/2018 számon akkreditált vizsgálólaboratórium
 

Cégünk felsőfokú végzettségű, a tűzvédelem és tűzmegelőzés területén több éves tapasztalattal rendelkező tűzvédelmi szakembereivel vállalja kis-, középvállalati, és multinacionális környezetben a tűzvédelmi szaktevékenységek ellátását, az 1996. évi XXXI. törvényben és az 54/2014. (XII. 5.) BM rendeletben (OTSZ) előírt feladatok végrehajtását. A tűzvédelmi feladatok ellátására vonatkozóan a 9/2015. (III. 25.) BM rendeletben meghatározott óraszámban szükséges a gazdasági társaságoknak tűzvédelmi szakembert alkalmazni (a pontos követelményrendszert ITT találja meg).

 

 

Tűzvédelmi szolgáltatás, vagy egyedi megbízás keretében az alábbi tevékenységek ellátását vállaljuk:

 

Tűvédelmi Szabályzat készítése, karbantartása, felülvizsgálata

Tűzvédelmi Szabályzatot kell készíteniük az 1996. évi XXXI. törvény 19. § alapján a gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, a jogi személyeknek, a jogi és a magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteinek, ha a munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztatnak, vagy ha ötvennél több személy befogadására alkalmas létesítményt működtetnek, illetve a magas kockázati osztályba tartozó ipari és tárolási alaprendeltetésű kockázati egységben és kereskedelmi szálláshelyeken. Tűzvédelmi szabályzatot legalább középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy készíthet, módosíthat. Azokban az esetekben, ahol jogszabály felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy alkalmazását írja elő, tűzvédelmi szabályzat készítésére, módosítására felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy jogosult. Felsőfokú végzettségű, a tűzvédelem területén sokéves tapasztalattal rendelkező szakértő kollégáinkkal vállaljuk a már meglévő Tűzvédelmi Szabályzatuk felülvizsgálatát, átdolgozását, illetve ha még nem rendelkeznek Tűzvédelmi Szabályzattal, úgy annak és kötelező mellékleteinek elkészítését.

A Tűzvédelmi Szabályzatnak tartalmaznia kell:


a) a tűzvédelmi feladatokat is ellátó személyek feladatait és kötelezettségeit;
b) a tűzvédelmi szervezet feladatára, felépítésére, működési és irányítási rendjére, valamint a finanszírozására vonatkozó szabályokat;
c) az építményekre, szabadterekre vonatkozó eseti tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat;
d) a tevékenységre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat;
e) az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez szükséges írásbeli feltételek meghatározására, illetve előzetes egyeztetésére jogosult személyek felsorolását;
f) a tűzvédelmi oktatással kapcsolatos feladatokat és a munkavállalókra vonatkozó tűzvédelmi képesítési követelményeket;
g) a munkavállalóknak a tűzjelzéssel, tűzoltással, műszaki mentéssel kapcsolatos feladatait;
h) a létesítményi tűzoltóság működésének, szolgálatellátásának, tagjai díjazásának szabályait;
i) a tevékenység helyszínét képező és 50 főnél nagyobb befogadóképességű helyiséget tartalmazó önálló rendeltetési egység vagy önálló rendeltetési egységen belüli, helyiségcsoport (építményrész) esetében a – kiürítési számítással vagy azzal egyenértékű módon igazolt – megengedett maximális befogadóképességet;
j) az i) pont szerinti esetekben a megengedett maximális befogadóképességnek megfelelő helyiséghasználat módját és felelősét.

 


Tűzriadó terv kidolgozása, felülvizsgálata

Tűzriadó terv készítésére kötelezett minden munkáltató a 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet 4. § alapján:

b) a művelődési, oktatási, kulturális, sport, egészségügyi és szociális építményrészre, építményre, létesítményekre;
c) azokra a létesítményekre, amelyekben egy tűzszakaszon belül több, mint 300 fő tartózkodhat;
d) kereskedelmi szálláshelyre;
e) az olyan időszakos vagy állandó jelleggel üzemelő zenés szórakozóhelyekre, ahol egy időben 50 főnél több személy tartózkodhat;
f) a robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag előállítására, feldolgozására, tárolására szolgáló építményre és szabadtérre, ahol az anyag robbanásveszélyes állapotban fordulhat elő;
g) tűzveszélyes osztályba tartozó anyag előállítására, feldolgozására, tárolására szolgáló 3000 m2-nél nagyobb alapterületű építményre és szabadtérre.

Felsőfokú végzettségű, a tűzvédelem területén sokéves tapasztalattal rendelkező szakértő kollégáinkkal vállaljuk a már meglévő tűzriadó tervek felülvizsgálatát, frissítését, átdolgozását, illetve ha még nem rendelkeznek tűzriadó tervvel, úgy annak elkészítését.

 

Tűzveszélyességi, kockázati osztályba sorolás elvégzése, felülvizsgálata

A tűzvédelmi követelményeket az anyagok tűzveszélyességi osztálya, a kockázati egység kockázati osztálya, az épület, az önálló épületrész és a speciális építmény mértékadó kockázati osztálya alapján kell megállapítani. Új létesítés során a létesítmény (létesítmények), kockázati osztályba sorolását az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet alapján el kell készíteni. Felsőfokú végzettségű, a tűzvédelem területén sokéves tapasztalattal rendelkező szakértő kollégáinkkal vállaljuk a már meglévő tűzveszélyességi/kockázati osztályba sorolások felülvizsgálatát, frissítését, illetve ha még nem rendelkeznek tűzvédelmi szabályzattal, úgy annak és kötelező mellékleteinek elkészítését.

 

Tűzterhelés számítások elvégzése

A vonatkozó jogszabályok előírásai alapján bizonyos esetekben szükséges meghatározni az egyes épületekbe beépített és az ott tárolt/felhasznált anyagok alapján a számított tűzterhelés értékét, ami alapot ad a szükséges oltóvíz intenzitás (oltóvíz mennyiség) meghatározására. A számított tűzterhelés meghatározása a Tűzvédelmi Szabályzat mellékletét képezheti. Felsőfokú végzettségű, a tűzterhelés számítások területén sokéves tapasztalattal és gyakorlattal rendelkező szakértő kollégáinkkal vállaljuk a már meglévő tűzterhelés számításaik felülvizsgálatát, frissítését, illetve szükség estén új tűzterhelés számítások készítését.

 

Tűzvédelmi oktatások tananyagának összeállítása, oktatások megtartása

A vonatkozó 9/2015. (III. 25.) BM rendelet előírásai szerint azokon a munkahelyeken, ahol a munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztatnak vagy ötvennél több személy befogadására alkalmas helyiséget üzemeltetnek, illetve ahol középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy alkalmazását írja elő a rendelet, a tűzvédelmi oktatás tananyagát legalább középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy készítheti el. Az oktatást ezen esetekben a munkáltató kinevezett megbízottja is megtarthatja. Azokban az esetekben, ahol jogszabály felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy alkalmazását írja elő, a tűzvédelmi oktatást kizárólag felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy tarthat.

 

Tűzvédelmi eszközök, tűzoltó készülékek meghatározása

A vonatkozó 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (OTSZ) szerint Tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani

a) az önálló rendeltetési egységekben legalább szintenként,
b) ahol arendelet előírja és
c) jogszabályban meghatározott esetekben.

A készenlétben tartott tűzoltó készülékek számát a tárolt, felhasznált anyagok tűzosztályának figyelembe vételével, a tűzoltó készülék oltásteljesítményére vonatkozó oltóanyag egység (OE) alapján kell meghatározni az alábbi táblázatok szerint:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felsőfokú végzettségű szakembereinkkel vállaljuk az Önöknél elhelyezett tűzvédelmi eszközök és tűzoltó készülékek megfelelőségének felülvizsgálatát és a pontosan szükséges oltóanyag egység meghatározását.

 

Tűzvédelmi szakember képesítési követelményei gazdálkodó szervezetnél

 

 

Jelmagyarázat:

- "RV" - robbanásveszélyes anyag

- "TV" - tűzveszélyes anyag

 

 

Ha a fentiekkel, vagy egyéb tűzvédelmet érintő feladattal kapcsolatban kérdése van, forduljon bizalommal szakértő munkatársainkhoz!

A lap tetejére

 
     
 

 

EHS Expert Kft. 2800 Tatabánya, Vértes u. 42./A
- all rights reserved -