Ehs Expert Kft.
A NAH által NAH-1-1748/2018 számon akkreditált vizsgálólaboratórium
 

Cégünk felsőfokú végzettségű, a munkavédelem területén sokéves tapasztalattal és szakértői engedéllyel rendelkező szakembereivel vállalja kis-, középvállalati, és multinacionális környezetben a munkavédelmi szaktevékenységek ellátását az 1993. évi XCIII. törvény előírásai alapján a jogszabályok által előírt, szükséges mértékű, vagy folyamatos helyszíni jelenléttel.

 

 

Munkavédelmi szolgáltatás, vagy egyedi megbízás keretében az alábbi tevékenységek ellátását vállaljuk:

 

Munkavédelmi feladatok teljes körű ellátása

Teljes körű munkavédelmi szolgáltatási feladatok ellátása keretében havi, átalánydíjas szolgáltatással vállaljuk partnereinknél felmerülő rendszeres és alkalmi munkavédelmi feladatok megoldását, a munkavédelem szakmai felügyeletét. Szolgáltatásunk tartalmazza a jogszabályok által előírt munkavédelmi és kémiai kockázatelemzések, az egyéni védőeszköz juttatási rend, foglalkozás egészségügyi vizsgálatok rendjének elkészítését, a rendszeres és soron kívüli oktatások megszervezését és megtartását, a szükséges szabályzatok kidolgozását és karbantartását, a gépek és berendezések munkavédelmi szempontú előzetes és időszakos vizsgálatát.

A szolgáltatást a létszám és a veszélyesség függvényében a Munkavédelmi Törvény (1993. évi XCIII. törvény) egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel 2. számú mellékletében meghatározott óraszámban és végzettséggel szükséges ellátni. Az átalánydíjas szolgáltatás keretében szakembereink a jogszabály által meghatározott óraszámban helyszíni jelenlétet biztosítanak megbízóink számára, valamint 24 órás elérhetőséggel állunk rendelkezésükre az esetleges vészhelyzetek megoldására. A helyszíni jelenlét során kollégáink rendszeresen ellenőrzik a munkaterületeket, az egyéni védőeszközök használatát, a biztonsági eszközök alkalmazását, és az ellenőrzésekről fényképekkel alátámasztott jegyzőkönyveket készítenek.

Az esetleges munka-alkalmassági és foglalkozási megbetegedések kérdéseiben konzultálunk a társasággal szerződött foglalkozás-egészségügyi szolgáltatóval, munkabiztonsági kérdésekben kapcsolatot tartunk a hatóságokkal.
A munkavédelmi szaktevékenységgel összefüggésben felmerülő munkahelyi, munkaegészségügyi méréseket - munkahelyi levegőszennyezettség, zajterhelés, megvilágítás, klímaparaméterek vizsgálatát akkreditált vizsgálólaboratóriumunk külön szolgáltatás, vagy a szaktevékenységre vonatkozó vállalkozási szerződés keretein belül elvégzik. Szakértőink szükség szerint elvégzik az érintésvédelmi és villámvédelmi vizsgálatok, veszélyes gépek és emelőgépek időszakos felülvizsgálatait is.

 

OHSAS 18001 (MEBIR) rendszer kiépítése, működtetése

Az OHSAS 18001 a Munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági értékelési sorozat (Occupational Health and Safety Assessment Series=OHSAS) előírás meghatározza a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági (Occupational Health and Safety=OH&S) irányítási rendszerek követelményeit annak érdekében, hogy egy szervezetnél lehetővé váljon a munkahelyi egészségvédelem és biztonság (MEB) kockázatok kézben tartása és a hatékony működés megvalósítása. Szakértő partnereinkkel vállajuk az OHSAS 18001 szerinti irányítási rendszer, eljárások és utasítások kidolgozását, bevezetését és működtetését.

 

Vállalati EHS rendszerek kiépítése, működtetése

Multinacionális környezetben széles körű tapasztalattal rendelkező szakértő munkatársainkkal vállaljuk egyedi igények szerinti EHS rendszerek kiépítését, vállalti EHS stratégia kidolgozását, valamint ezek bevezetését a szervezet működésébe. Az EHS rendszer kidolgozása jó alapot nyújthat az OHSAS 18001 bevezetéséhez.

 

Céges munkavédelmi eljárások, ellenőrzési, auditálási rendszer kiépítése

Multinacionális környezetben széles körű tapasztalattal rendelkező szakértő munkatársainkkal vállaljuk egyedi igények szerinti munkavédelmi, munkabiztonsági eljárások, ellenőrzési és a menedzsment által is egyszerűen elvégezhető auditálási rendszerek kiépítését, valamint ezek fejlesztését. Az ellenőrzési, auditálási rendszer kidolgozása jó alapot nyújthat az OHSAS 18001 bevezetéséhez.

 

Munkavédelmi szabályzat készítése, felülvizsgálata

Munkavédelmi szabályzat készítésére a jelenleg érvényben lévő jogszabályok alapján a munkáltatóknak nincs előírt kötelezettsége, azonban a munkavédelmi szabályzat készítése sok esetben egyszerűsíti a munkavédelem irányítását, és egységes szerkezetbe foglalja a munkáltató által elkészített utasításokat, eljárásokat. A munkavédelmi szabályzat elkészítése az első lépés a munkavédelmi és EHS irányítási rendszerek megvalósítása felé. A munkavédelmi szabályzat mellékleteként kidolgozhatók és alkalmazhatók egyes egyszerűbb céges szabályzatok (pl. foglalkozás egészségügyi vizsgálatok rendje, egyéni védőeszköz szabályzat), így kiválthatja azokat a szabályozási területeket, amelyek vonatkozásában valamely jogszabály a munkáltatót írásbeli rendelkezési kötelezettségekkel terheli. A munkavédelmi szabályzatot és annak mellékleteit sok éves tapasztalattal rendelkező szakértő kollégáink az Önök cégének szervezeti felépítésére illeszkedően készítik el, segítenek annak bevezetésében.

 

Egyéni védőeszköz szabályzat készítése, felülvizsgálata

Azokon a munkahelyeken, ahol a munkahelyi kockázatelemzés, kockázatértékelés alapján szükségessé válik az egyes munkakörönként felmerülő kockázatok hatásainak csökkentése érdekében egyéni védőeszközök beszerezése, kiadása a munkavállalók részére, gondoskodni kell az egyéni védőeszközök szabályozásával kapcsolatos juttatási rend kidolgozására. Az egyéni védőeszköz juttatási rend kidolgozása minden munkáltató számára kötelező, ahol a munkavégzéshez egyéni védőeszközök használata szükséges. A dolgozók számára az egyéni védőeszközök kiadását, a selejtek visszavételét dokumentáltan kell elvégezni. A szükséges egyéni védőeszközök meghatározása munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenység. Az egyéni védőeszköz juttatás szabályozásának kidolgozását a kockázatelemzés, munkavédelmi szabályzat kidolgozásának részeként, vagy attól függetlenül is vállaljuk.

 

Mentési, havária terv készítése, felülvizsgálata

Mentési tervet a Munkavédelmi Törvény (1993. évi XCIII. törvény) 45. § alapján rendellenes körülmények kialakulása esetére – amikor a szabályos üzemvitelre vonatkozó biztonsági előírások nem tarthatók be – a munkahely jellegére, helyzetére, kiterjedésére, valamint a veszélyforrások hatására vonatkozóan kell kidolgozni. Elkészítése minden munkáltatónál szükséges, ahol a kialakult veszélyes állapot fokozott szervezettséget igényel, illetve a normál üzemmenet visszaállításához megfelelő személyi és eszközfeltételeket kell biztosítani. A mentési tervben a mentéshez szükséges személyeket is ki kell jelölni, a mentési tervet a mentésben részt vevőkkel gyakoroltatni, a területen dolgozókkal ismertetni kell. A mentési terv különálló dokumentumként is elkészíthető, de a munkavédelmi szabályzat részét is képezheti.

 

Munkavédelmi oktatások megtartása, dokumentálása

A Munkavédelmi Törvény (1993. évi XCIII. törvény) 55. § alapján minden munkáltató köteles munkavállalói számára munkába álláskor, munkahely vagy munkakör megváltozásakor, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek változásakor, munkaeszköz átalakításakor vagy új munkaeszköz üzembe helyezésekor, illetve új technológia bevezetésekor munkavédelmi oktatás keretében gondoskodni arról, hogy a dolgozók elsajátítsák és a foglalkoztatás teljes időtartama alatt rendelkezzenek az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel, megismerjék a szükséges szabályokat, utasításokat és információkat. Az oktatást minden esetben munkaidőben kell megtartani, és bizonyos meghatározott időszakonként - a megváltozott vagy új kockázatokat, megelőzési intézkedéseket is figyelembe véve - meg kell ismételni. Szakembereinkkel vállaljuk általános és technológia specifikus oktatási anyagok összeállítását, valamint az előzetes, ismétlődő és rendkívüli munkavédelmi oktatások lebonyolítását.

 

Teljes körű munkahelyi kockázatértékelés, kockázatelemzés készítése

A Munkavédelmi Törvény 54. § (2) bekezdése szerint a munkáltatónak rendelkeznie kell kockázatértékeléssel, amelyben köteles minőségileg, illetve szükség esetén mennyiségileg értékelni a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat, különös tekintettel az alkalmazott munkaeszközökre, veszélyes anyagokra és keverékekre, a munkavállalókat érő terhelésekre, valamint a munkahelyek kialakítására. A kockázatértékelés elkészítése minden munkáltató kötelessége, ha a munkáltatónak legalább egy fő alkalmazottja van, még akkor is, ha nem veszélyes tevékenységet folytat. A munkáltatónak a kockázatértékelést első alkalommal a tevékenység megkezdése előtt kell elvégeztetni, azt követően indokolt esetben (tevékenység, technológia, munkaeszköz megváltozása, stb.), de legalább 3 évenként felül kell vizsgáltatni. Szakembereink sok éves, széles körű tapasztalattal rendelkeznek teljes körű kockázatértékelések, kémiai és biológiai kockázatbecslések készítésében. Szükség esetén az érintett területek bevonásával a kockázatértékeléshez kapcsolódó intézkedési terveket is elkészítjük.


Kémiai kockázatbecslés készítése

A 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet 5. § alapján a munkáltató köteles a veszélyes anyagok munka közbeni alkalmazásából eredő kockázatokat felkutatni, megbecsülni és értékelni az Munkavédelmi Törvény 54. § (2) bekezdésével összhangban. A kémiai kockázatbecslés a munkahelyen felhasználásra kerülő veszélyes anyagokkal és készítményekkel kapcsolatos tevékenységre vonatkozik. A kockázatelemzés célja, hogy a vegyi anyagokkal foglalkozó munkakörökre kiterjedően megállapítsák a jellemző egészségi és biztonsági kockázatokat, a veszélyeztetettség mértékét, és a veszélyeztetettség megszüntetéséhez, illetve csökkentéséhez szükséges intézkedéseket. A munkáltatónak az elvégzett kockázatbecslés alapján megelőző intézkedéseket kell meghatároznia a kockázatok csökkentésére. A kémiai kockázatbecslés pontos és megbízható végrehajtásához munkahelyi levegőszennyezettség vizsgálatok elvégzése válhat szükségessé, melyeket akkreditált vizsgálólaboratóriumunk munkatársai a feladat keretében el tudnak végezni.

 

Gépek, berendezések, technológiák munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálatának elvégzése

Új létesítmények, technológiák, munkaeszközök üzembe helyezésének feltétele a munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat. E vizsgálat célja annak megállapítása, hogy a létesítmény, a munkahely, a munkaeszköz, a technológia megfelel az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges tárgyi, személyi, szervezési, munkakörnyezeti feltételeknek, illetőleg teljesíti az Munkavédelmi Törvény (1993. évi XCIII. törvény) 18. §-ban meghatározott követelményeket. A vizsgálat elvégzése munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősül. A munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat során vizsgálni kell, hogy rendelkezésre állnak-e az üzembe helyezéshez szükséges dokumentumok (tervezői, kivitelezői nyilatkozatok, a szükséges mérési eredmények, megfelelőségi nyilatkozatok, tanúsítványok, a szükséges hatósági engedélyek, a biztonságos üzemeltetéshez szükséges utasítások), valamint vizsgálni kell a munkahely, munkakörnyezet kialakítását is. Szakértő kollégáinkkal vállaljuk a munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálatok elvégzését, valamint segítséget nyújtunk az esetleges hiányosságok megszüntetésében, hiányzó dokumentáció pótlásában, elkészítésében. A munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálatok elvégzését átalánydíjas munkavédelmi szolgáltatási szerződés kereteiben is vállaljuk.

 

Veszélyes gépek, berendezések időszakos biztonsági felülvizsgálatának elvégzése

A Munkavédelmi Törvény (1993. évi XCIII. törvény) egységes szerkezetben az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel 1/a. számú mellékletében található veszélyes gépek, munkaeszközök, egyéb jogszabályok alapján pedig az emelőgépek, rakodógépek, mezőgazdasági és erdészeti traktorok, járműürítés és -mozgatás különleges berendezései, valamint azok a gépek, technológiák, melyeket a munkáltató saját hatáskörében veszélyesnek minősít időszakos biztonsági felülvizsgálatra kötelezett berendezések. Az adott veszélyes gép biztonságos műszaki állapotának ellenőrzése céljából legalább 5 évenkénti gyakorisággal időszakos biztonsági felülvizsgálatot kell végezni rajta. Az időszakos biztonsági felülvizsgálatokat végző kollégáink a területre bejegyzett érvényes szakértői engedéllyel rendelkeznek. Az időszakos biztonsági felülvizsgálatok elvégzését átalánydíjas munkavédelmi szolgáltatási szerződés kereteiben is vállaljuk.

 

Munkabalesetek teljes körű kivizsgálása

A Munkavédelmi Törvény (1993. évi XCIII. törvény) 64. § szerint a munkáltató kötelessége minden - három éven belül tudomására jutott - munkahelyi sérülést, munkabaleseteket kivizsgálni és nyilvántartásba venni. A munkakieséssel járó balesetekről a Munkavédelmi Törvény előírásai szerinti munkabaleseti jegyzőkönyvet kell kitölteni. A súlyos munkabalesetek kivizsgálása munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősül, ezért ezen balesetek vizsgálatához a munkáltatónak munkabiztonsági szakembert kell bevonni. A munkabalesetek kivizsgálása keretében szakértő kollégáinkkal vállaljuk a munkabalesetek előírás szerinti kivizsgálását, helyszíni meghallgatások és baleseti okok elemzésének elvégzését, a balesetek jegyzőkönyvezését, bejelentését és nyilvántartásának vezetését. A munkabalesetekből és foglalkozási megbetegedésekből eredő kárigények elbírálásához szükség esetén szakvélemény készítünk.

 

Létesítmények, munkaeszközök, technológiák soron kívüli ellenőrzése

A Munkavédelmi Törvény (1993. évi XCIII. törvény) 23. § (2) alapján a munkahelyet, az egyéni védőeszközt, a munkaeszközt, a technológiát az üzemeltető munkáltatónak soron kívül ellenőriznie kell, ha az a rendeltetésszerű alkalmazás során közvetlenül veszélyeztette a munkavállaló egészségét és biztonságát, vagy ezzel összefüggésben munkabaleset következett be, illetőleg rendkívüli körülmények (különösen átalakítás, baleset, természeti jelenségek vagy műszaki okból 30 napot meghaladó használaton kívüli időszak) bekövetkezése esetén. Az ellenőrzés elvégzéséig a munkahely, az egyéni védőeszköz, a munkaeszköz, a technológia üzemeltetését, illetve használatát meg kell tiltani. Ha a veszélyeztetés még fennáll, akkor a munkáltató azonnal kell, hogy intézkedjen a veszély elhárítása ügyében. A soron kívüli ellenőrzést végző szakértő kollégáink az ellenőrzést követően szakértői jelentést készítenek az elvégzett vizsgálatról. A soron kívüli ellenőrzést munkabiztonsági, munkaegészségügyi szakember végezheti el.

 

Ergonómiai elemzések végzése (klíma, megvilágítás, képernyős munkakörök, stb.)

A munkahelyi ergonómia területén széleskörű tapasztalattal rendelkező szakértő kollégáinkkal vállaljuk a munkahelyeken fellépő ergonómiai kérdésekkel kapcsolatos tanácsadást, ergonómiai elemzések elvégzését, szakértői vélemények készítését. Ergonómiai elemzések során figyelembe vesszük a már elvégzett munkahelyi, munkaegészségügyi vizsgálatok eredményeit, az esetlegesen szükséges vizsgálatokat elvégezzük, valamint helyszíni monitorozással elemezzük az egyes munkafolyamatok ergonómiáját.

 

Emelőgép ügyintézés, emelőgép szakértés

A 47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet előírja, hogy darut, targoncát és egyéb emelőgépet üzemeltető munkáltatónak szakképesítéssel rendelkező emelőgép ügyintézőt kell megbíznia, aki gondoskodik a jogszabályban, a nemzeti szabványokban, valamint az emelőgép dokumentációjában megfogalmazott feladatok végrehajtásáról. A munkáltató köteles az emelőgép üzembe helyezéséről, a teherfüggesztő eszközök használatba vételéről, rendeltetésszerű használatáról, biztonságos állapotának megőrzéséről, az időszakos vizsgálatról és a karbantartás szakszerű és rendszeres elvégzéséről gondoskodni. Az emelőgépek időszakos vizsgálatait a vizsgálatok típusától függően emelőgép ügyintéző agy emelőgép szakértő végezheti el, ezért az emelőgép ügyintézői és emelőgép szakértő feladatokkal csak megfelelő szakképesítéssel rendelkező személy, szakember bízható meg, egyéb esetben minden felelősség az ügyvezetőt terheli. Szakértő kollégáinkkal átalánydíjas szerződés keretében és egyedi megbízások alapján vállaljuk az emelőgép ügyintézői és emelőgép szakértői feladatok ellátását.

 

Érintésvédelmi, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Szakértő kollégáinkkal és a legkorszerűbb vizsgáló műszerparkkal vállaljuk érintésvédelmi, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálatok elvégzését ipari, lakossági és intézményi környezetben egyaránt. A vizsgálatokról minden esetben a felülvizsgálatot végző szakértő által aláírt jegyzőkönyv készül. Az érintésvédelmi mérésekről bővebben itt olvashat.


Ha a fentiekkel, vagy egyéb munkavédelmet érintő feladattal kapcsolatban kérdése van, forduljon bizalommal szakértő munkatársainkhoz!

 
     
 

 

EHS Expert Kft. 2800 Tatabánya, Vértes u. 42./A
- all rights reserved -